Splošni pogoji za udeležbo v programu Judo Akademije na osnovnih šolah:

1. Trajanje, Razpored Vadbe in Finančna Obveznost:
Udeležba v programu Judo Akademije poteka skozi celotno šolsko leto, enkrat tedensko v času podaljšanega bivanja otrok, pri čemer traja posamezna vadba 45 minut. Sodelovanje v programu je pogojevano s plačilom prispevka, ki ga je treba poravnati v skladu s cenovnikom. Izstavljeni račun za prispevek se dostavi preko klasične pošte ali elektronske pošte, pri čemer ima stranka možnost izbire.

2. Prilagoditve za Počitnice, Praznike in Odsotnost:
Mesečni prispevek za vadbo ostane nespremenjen tudi med šolskimi počitnicami in prazniki.

3. Odsotnost Udeleženca in Izpad Vadbe:
Cena vadbe ostaja enaka, ne glede na to, ali udeleženec sodeluje enkrat ali večkrat v mesecu, oziroma je odsoten iz kateregakoli drugega razloga. Udeleženec ima zagotovljeno mesto v skupini, tudi v primeru odsotnosti. Mesečni prispevek ostane nespremenjen, ne glede na to, ali se vadeči udeleži vadbe zaradi šolskih obveznosti, kot so tečaj plavanja ali šola v naravi, ali zaradi občasnih drugih aktivnosti. Mesečni prispevek je fiksen in se ne zmanjša zaradi posameznega izostanka od vadbe. V primeru nepredvidenih okoliščin, ki preprečijo izvedbo nadomestne vadbe ali zaradi odsotnosti trenerja, se lahko posamezna vadba odpove. To je mogoče največ trikrat v tekočem šolskem letu. Udeleženci bodo pravočasno obveščeni preko elektronske pošte ali SMS sporočila.

4. Neporavnana Finančna Obveznost in Prenehanje Udeležbe:
Član, ki kljub opominu ne izpolni svojih finančnih obveznosti v zvezi s članarino ali mesečnim prispevkom, bo izključen iz udeležbe v programu ter ne bo smel nastopiti na tekmovanjih, dokler svojih obveznosti ne poravna. V primeru prenehanja udeležbe je zakoniti zastopnik dolžan to pisno sporočiti preko elektronske pošte na naslov odjava@judoakademija.si. Brez uradnega obvestila se šteje, da udeleženec ni prenehal sodelovati v programu.

5. Finančne Sankcije in Obresti:
Stroški opominov in zamudne obresti za neporavnane obveznosti se obračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

6. **Vračilo Prispevka in Izredne Okoliščine:**
V primeru predčasnega prenehanja sodelovanja v programu prispevka ne vračamo. Prav tako v primeru nepredvidenih okoliščin, ki preprečujejo izvajanje vadbe, prispevka ne vračamo.

7. Odgovornost za Poškodbe:
Trener in športno društvo ne prevzemata odgovornosti za morebitne poškodbe, ki nastanejo iz nepredvidljivih okoliščin, dejavnikov ali zaradi višje sile.

8. Pristop k Izpitu za Višji Pas:
Udeleženci lahko pristopijo k izpitu za višji pas, če jih trener oceni kot primerno pripravljene. Za izpit je treba poravnati ustrezno izpitno takso v skladu s cenovnikom Judo zveze Slovenije.

9. Podatki, Spremembe in Obdelava Osebnih Podatkov:
Udeleženci se ob oddaji prijavnice zavežejo k posredovanju verodostojnih podatkov. Morebitne spremembe je treba sporočiti v roku 15 dni preko elektronske pošte na naslov info@judoakademija.si. S podajo prijave soglašate z obdelavo osebnih podatkov za namene izdajanja računov, komunikacije ter obveščanja o dejavnostih društva v skladu z GDPR.

10. Fotografije in Promocija:
Z oddajo prijave dovoljujete uporabo fotografij in posnetkov na spletni strani, v albumih, internih publikacijah ter za namene promocije društva.

11. Nadomestna Vadba:
V primeru izjemnih razmer, ki preprečujejo izvedbo fizične vadbe, se lahko izvede nadomestna vadba preko spleta.

Pogoji za udeležbo v dvorani Judo Akademije - Planika:


1. Trajanje, Razpored Vadbe in Finančna Obveznost:
Vadba v dvorani Judo Akademije - Planika poteka skozi celotno šolsko leto. Trajanje in pogostost vadbe sta odvisna od izbranega programa. Sodelovanje v vadbi je plačljivo in zahteva poravnavo prispevka v skladu s cenovnikom.

2. Prilagoditve za Vadbo in Odsotnost:
Cena vadbe ostane enaka, ne glede na to, ali otrok sodeluje enkrat ali dvakrat tedensko. Prav tako cena ostane enaka, če je udeleženec odsoten iz katerega koli razloga. Udeleženec ima zagotovljeno mesto v skupini tudi ob odsotnosti. Vadnina vključuje stroške delovanja društva, trenerjev, administracije itd.

3. Prilagoditve za Počitnice in Praznike:
Mesečni prispevek za vadbo se ne spremeni zaradi šolskih počitnic in praznikov.

4. Izpad Vadbe in Odsotnost Trenerja:
V primeru odsotnosti trenerja ali drugih nepredvidenih okoliščin, ki preprečujejo izvedbo nadomestne vadbe, se lahko posamezna vadba odpove. To lahko velja največ trikrat v tekočem šolskem letu. Starši bodo pravočasno obveščeni preko elektronske pošte ali SMS sporočila.

5. Neporavnana Finančna Obveznost in Prenehanje Udeležbe:
Član, ki kljub opominu ne poravna članarine in/ali mesečnega prispevka, izgubi pravico do vadbe in nastopov na tekmovanjih, dokler svojih obveznosti ne poravna. V primeru prenehanja vadbe, je zakoniti zastopnik vadečega dolžan to pisno sporočiti na elektronski naslov odjava@judoakademija.si. Brez uradnega obvestila se šteje, da član društva z vadbo ni prenehal.

6. Finančne Sankcije in Obresti:
Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti za neporavnane obveznosti se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

7. Vračilo Prispevka in Izredne Okoliščine:
Prispevka ni mogoče vrniti v primeru predčasnega prenehanja obiskovanja programa. Prav tako v primeru nezmožnosti izvajanja vadbe, na katere društvo nima vpliva, prispevka ne vračamo.

8. Odgovornost za Poškodbe:
Trener in športno društvo ne prevzemata odgovornosti za morebitne poškodbe, ki nastanejo iz nepredvidljivih okoliščin, dejavnikov ali zaradi višje sile.

9. Pristop k Izpitu za Višji Pas:
Članom bo omogočen pristop k izpitu za višji pas, če trener oceni, da je član dovolj pripravljen. Za izpit je treba poravnati izpitno takso v skladu s cenikom Judo zveze Slovenije, vključno s stroški dela.

10. Podatki in Spremembe:
Pri oddaji prijavnice ste se zavezali k posredovanju resničnih podatkov. Morebitne spremembe je treba sporočiti v roku 15 dni preko elektronske pošte na naslov info@judoakademija.si. Neposredno prevzemate odgovornost za morebitne stroške, ki nastanejo zaradi nepravočasnega sporočanja sprememb.

11. Obdelava Osebnih Podatkov:
Z oddajo prijave soglašate z obdelavo osebnih podatkov za namene izdajanja računov, komunikacije ter obveščanja o dejavnostih društva.

12. Fotografije in Promocija:
Z oddajo prijave dovoljujete uporabo fotografij in posnetkov na spletni strani društva, albumih društva, internem glasilu in za druge promocijske potrebe društva.